Fryske oanrieders

Daliks nei de Fryske Boekstart tips!

Direct naar de Friese boekstart tips!

Nei de Tomke webside!

Naar de Tomke website

Lês No:

Audio- en meilêsferzje fan Sex to the Max

Nei de literêre kursussen

Naar de literaire cursussen

 

Boeken oer Fryslân

Daliks nei de Fryske katalogus

Direct naar de Friese catalogus

Fryske apps foar bern

Nei de Fryske apps foar bern

Naar de Friese apps voor kinderen

Lês No:

YouTube Vlog-Soap Jennifer to the Max

Fryske Berneboeken

Daliks nei de Fryske E-books!

Direct naar de Fries E-books

Nei Tomke Radio!

Naar Tomke radio

Sex to the Max

As Max Wouda (15) takom skoaljier in profylwurkstik skriuwe moat, wol hy dat dwaan oer seksualiteit. Dat is in ûnderwerp dat him boeit. Mei  iepen fizier sil hy útsykje hoe't dat no krekt sit mei hetero's en homo's, hoe't seksualiteit troch de tiid en kultueren hinne feroaret en wêrom't safolle minsken it lestich fine om iepen en earlik oer seks te praten. Dêrfoar docht hy no alfêst ûndersyk, op ferskillende manieren.

Lêze foar de list