vacature

....... Raad van Toezicht Bibliotheek Drachten .......

Bibliotheek Drachten|Smallingerland wil de partner in persoonlijke ontwikkeling zijn voor inwoners van de gemeente Smallingerland. De bibliotheek heeft bijna 14.000 leden en trekt meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Bij deze ondernemende bibliotheek werken 26 medewerkers en 80 vrijwilligers. Bibliotheek Drachten|Smallingerland kent het Raad van Toezicht model en hanteert de Governancecode Cultuur.

Bibliotheek Drachten|Smallingerland wordt geleid door een bestuurder. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder en twee managers. Verder is er sprake van een personeelsvertegenwoordiging conform de Wet op de Ondernemingsraden.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de instelling. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht, vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid, ook als klankbord voor de bestuurder. Tevens adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de bestuurder. Formele taken zijn onder meer de benoeming van de bestuurder, de vaststelling van begroting, jaarrekening en het jaarverslag en ook goedkeuring van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen.

Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt minimaal vier per jaar, samen met de Bestuurder. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de Raad van Toezicht en de bestuurder samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Daarnaast heeft de RvT nog een zelfevaluatie zonder de bestuurder. 

Profiel nieuwe leden

Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheid binnen de Raad van Toezicht wordt specifiek gezocht naar twee leden:

  • een kandidaat met een financiële achtergrond en
  • een kandidaat met een achtergrond in de marketing en communicatie.

> U hebt affiniteit met de bibliotheek.

> U hebt een duidelijke visie op en aandacht voor de taken, verantwoordelijkheden en rollen van de Raad van Toezicht: toezicht houden, fungeren als klankbord, kritische sparringpartner en werkgever van de bestuurder, maar niet besturen.

> U weet een juiste balans te vinden in afstand/betrokkenheid, adviseren/inspireren en beoordelen/controleren.

> U woont in de regio Drachten of hebt sterke affiniteit met de regio.

> U kunt voldoende tijd aan de functie besteden.

Tijdsbesteding en honorarium

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Daarnaast is er overleg met de medezeggenschap, werkbezoeken en doet men aan zelfevaluatie. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Nico Tilstra, voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer 06 83 59 10 10

Solliciteren kan voor 16 september 2020 via nico.tilstra@gmail.com