Privacy Statement

AVG

AVG

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK SMALLINGERLAND

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland verwerkt uwpersoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan leengegevens of voorkeuren die u bij ons hebt opgegeven.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, roepnaam (alleen bij jeugdleden) en achternaam;-
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (niet verplicht)
 • IBAN en BIC
 • Legitimatiebewijs (soort en nummer)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [mailadres], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleneinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap
 • Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 • Om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden
 • Om onze diensten te optimaliseren
 • Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
 • Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt.

Delen met anderen

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 1. Bij interbibliothecair leenverkeer U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (waaronder naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uwpersoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kan desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.
 2. Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl Als lid van Bibliotheek Drachten kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek Drachten aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage." 

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via de website van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor uvan toepassing. U wordt aangeraden de privacy statement van deze derde partij te raadplegen. 

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan uzelf afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die AVG aan deze verwerking stelt.Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kan u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.  

Beveiliging

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de bibliotheek: 0512 512680 of info@bibliotheekdrachten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren, aan te passen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb u het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook heb u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. U kan een verzoek met betrekking totéén van deze rechten sturen naar info@bibliotheekdrachten.nl. Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek. 

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy statement en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland

Museumplein 1

T. (0512 512680)

info@bibliotheekdrachten.nl